หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-08-14 10:41:58

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ

๑.นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับเลือกเชิดชูเกียรติ เป็นแม่พิมพ์ต้นแบบ "สาขาบริหารสถานศึกษาดีเด่น " ประจำปี ๒๕๖๓

๒.นางสาวจารวัล ของอ่อน นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัทา

ได้รับเลือกเชิดชูเกียรติ เป็นสตรีต้นแบบ "สาขา นักบริหารดีเด่น " ประจำปี ๒๕๖๓

๓.นางสาวกานต์พิชชา เทียมราษฎร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ได้รับเลือกเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ "สาขา เยาวชนต้นแบบ" ประจำปี ๒๕๖๓

๔.นายภูรินทร์ โพธิ์นาค นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเลือกเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ " สาขา ลูกกตัญญู" ประจำปี ๒๕๖๓

โดย ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดี

ในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน

เทิดทูนเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพีนปีหลวง ในรัชกาลที่ ๑๐ งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ครั้งที่ ๘ ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

www.ssru.ac.th

www.udon.ssru.ac.th