หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง "รศ.ดร.ชุติกาญจน์" ผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง "อธิการบดี"
สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง "รศ.ดร.ชุติกาญจน์" ผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง "อธิการบดี"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-03-13 16:18:30

สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง "รศ.ดร.ชุติกาญจน์" ผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง "อธิการบดี"

สืบเนื่องจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 นั้น เพื่อให้การบริหารราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ มา ณ โอกาสนี้

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ
ภาพระยะใกล้