หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา E-learning ด้วยระบบจัดการเรียนพิเศษการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา E-learning ด้วยระบบจัดการเรียนพิเศษการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 14:16:36

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา E-learning ด้วยระบบจัดการเรียนพิเศษการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสถียร จันทร์ปลา ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณtวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมโครงการในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดทำเนื้อหาประกอบการสอนบทเรียนออนไลน์ มีโครงสร้างเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการกระตุ้นการศึกษาตลอดชีวิต

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

www.ssru.ac.th 
www.udon.ssru.ac.th