หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เป็นวันที่สอง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เป็นวันที่สอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-08-21 12:49:29

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เป็นวันที่สอง

วันนี้ (18 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 612 คน ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบาย ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมเอกลักษณ์ สร้างรายได้ และปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมบายศรีคติชน สร้างมัคคุเทศก์คติชนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี พัฒนามะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นไอศกรีมมะม่วงหาว มะพร้าวหวาน จังหวัดสมุทรสงคราม ผลิตสมุนไพรผสมน้ำแร่ จังหวัดระนอง ชุมชนจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

สิทธิศักดิ์ กิ่งจันทร์มน : ถ่ายภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
โทร.0 2503 3778, 088-2449956, 095-5379229 / e-mail : rajabhat.pr
@gmail.com