หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-08-21 12:52:17

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วันนี้ (17 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,426 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จำนวน 439 คน สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 860 คน สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 52 คน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 59 คน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 198 คน สาขาศิลปะ จำนวน 2 คน สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 793 คน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นายชาติชาย พยุหนาวีชัย บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.นายระวิ โหลทอง บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
3.นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4.นายธนาฒย์ ปิติพรเทพิน ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

ในรอบสอง เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,791คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 95 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 184 คน สาขารัฐศาสตร์ จำนวน 130 คน สาขานิติศาสตร์ จำนวน 60 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 1,322 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 98 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 1,911 คน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นายวิจารย์ สิมาฉายาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิขาการปกครองท้องถิ่น
3. นายสมรัก มีใจดีรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4. นางสรญา ชวาลดิฐวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 4,337 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยสู่สากล ได้รับผลการประเมินระดับดีมากด้านงานวิจัยและบริการวิชาการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มา 9 สมัย