หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 12:07:56

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกชั้นปี (ปี 1/ปี 2/ปี 3/ปี 4/ปี 5) ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และจัดเตรียมหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ที่นี่

????????????

https://drive.google.com/drive/folders/1pWo7keLb0zUCH7aDwufgScf64xoaT5k5?usp=sharing

และขอให้นักศึกษาติดตามประกาศจากกองพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการขอกู้ยืม

หากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีประกาศใดๆ ออกมา ทางกองพัฒนานักศึกษาจะรีบแจ้งให้นักศึกษาทราบทันที

การทำกิจกรรมจิตสาธารณะ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้กู้ยืมสามารถเข้าระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม และเป็นการทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะนอกสถานที่ เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน โดยผู้กู้ยืมสามารถนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะ ได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี่ ????????????https://www.studentloan.or.th/th/news/1559111903


(หากนักศึกษาเรียนครบทั้ง 5 หลักสูตร จะได้ชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ 15 ชั่วโมง และในขณะที่นักศึกษาเรียนให้นักศึกษาถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในแบบฟอร์มจิตสาธารณะและพิมพ์วุฒิบัตรเพื่อแนบส่งพร้อมกับแบบฟอร์ม)

???????? หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์ 02-1601354 (ในวันและเวลาราชการ)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ