หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > .คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ 3
.คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 14:56:24

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ 3

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจากประกาศของมหาวิทยาลัย ที่อยู่บนเว็บไซต์ mytcas.com เมนู รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS63

คุณสมบัติที่ระบบตรวจสอบตั้งแต่การสมัคร

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาค) ขั้นต่ำ
2. คะแนนสอบขั้นต่ำในรายวิชา O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ
3. เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่า BMI

คุณสมบัติที่ระบบไม่ตรวจสอบ
1. จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
จะถือว่าผลการคัดเลือกนั้นเป็นโมฆะ และ ทปอ. จะไม่เยียวยาในทุกกรณี