หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส62
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส62

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 12:19:08

วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส62 โดยมีคณาจารย์ วิทยากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับการเรียนแบบใหม่ และเป็นการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านการเรียน จึงได้กำหนดให้มีโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตามนโยบายในการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

www.ssru.ac.th 
www.udon.ssru.ac.th