หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 09:38:33

เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งนำทีมผู้เข้าอบรมโดย นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของการเรียนรู้แบบ Active Learning และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดสูงสุด อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระเบียบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบการมีวินัยในการทำงานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของ 21 Century Skills สำหรับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning มีหลายรูปแบบได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (Small Group Teaching/Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ (Group Analysis/Learning) ร่วมกันแก้ไขปัญหา (Group Problem-Solving) การเรียนเป็นทีม (Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing/Activities) ฯลฯ โดยการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้นองค์ประกอบที่สำคัญนอกเหนือจากผู้เรียนแล้ว คือ "อาจารย์ผู้สอน" มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และมีทักษะการสอนแบบ Active Learning