หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 09:51:51

     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณการรายจ่าย การบริหารจัดการงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้แก่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทราบแนวทางและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

     จากนั้นที่ประชุมได้หารือและทบทวนปรับแก้ประกาศ การบริหารจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผลักดันการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ รศ.ดร.ฤๅเดชเกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารกองทุนต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะทำงานยกร่างประกาศและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป