หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประชุมสัมมนายกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประชุมสัมมนายกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 09:24:15

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาอุดรฯ
อธิการบดีย้ำ “เป้าหมายต้องชัด ไปให้ถึง
ไม่ท้อถอย ไม่เรรวน พะว้าพะวัง คิดกังขา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมสัมมนายกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอัมมาน ยูนิค โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมให้นโยบายว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องการให้ศูนย์การศึกษาอุดรธานีมีอิสระในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง เว้นแต่การประกันคุณภาพที่จะต้องทำควบคู่ไปกับหลักสูตรที่อยู่ส่วนกลาง ศูนย์ฯอุดรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดให้ได้ว่าอีก 5 ปี ศูนย์ฯอุดรจะเป็นอย่างไร ต้องมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่จะนำศูนย์ฯไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อมีแผนแล้วต้องเดินตามแผน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ไม่ลังเล ต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรและสร้างชื่อเสียงทั้งคณาจารย์และนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพที่ตนสอน

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายได้ ทุกคนต้องมีความสุขในการทำงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้นำ และองค์กร และแผนที่ยกร่างจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย ใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเสนอกรณีศึกษาการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและผู้ดำเนินการ เป็นต้น

นอกจากนี้รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯอุดร ได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ในช่วงการประชุมอีก 2 วันที่เหลือ ผู้อำนวยการศูนย์ฯอุดร จะได้อธิบายถึงรายละเอียดแนวทางการบริหารศูนย์ฯอุดรยุคใหม่ แผนปฏิบัติราชการ วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด และการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนระดมสมองและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ