หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมสัมมนายกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมสัมมนายกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 09:29:18

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาอุดรธานี วันที่ 2
รองวิชาการ”สวนสุนันทา” ประกาศปักธง Expert ด้าน Esan Logistic, Esan Sustanable Tourism Destnation และ เจ้าสัว CP อีสาน

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสัมมนายกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่สองของการประชุม (4-6 พค.2562) ณ โรงแรมอัมมาน ยูนิค โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยมีอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ อาจารย์สุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

“สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดร จัดการเรียนการสอนใน 4 สาขาวิชาหลัก คือ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ และนวัตกรรมการจัดการการค้า ซึ่งสองหลักสูตรหลังเป็นความร่วมมือกับ CP ALL เรียนฟรีมีทุนการศึกษาจบแล้วมีงานทำ 100% เพราะฉะนั้นเป้าหมายของศูนย์ฯ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ด้านโลจิสติกส์ ด้านการจัดการท่องเที่ยว และการค้าปลีก ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จนเลยไปถึง สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา คณาจารย์ต้องมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ นักศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้วต้องมีความสามารถปฏิบัติงานได้ เพราะฉะนั้นหลักสูตรต้องเรียนควบคู่ไปกับการทำงาน ศูนย์ฯอุดรต้องสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และควรจะจัดตั้งบริษัทจำลองขึ้นดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว ส่วนการค้าปลีกเราร่วมกับ CP ALL อย่างใกล้ชิด เรียน 1 เทอมทำงาน 1 เทอม วัดผลการศึกษาจากการทำงานจริงควบคู่ไปกับทฤษฎี ซึ่งขณะนี้ CP ALL ได้เปิดสาขาเซเว่นอีเลฟเว่นที่ สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานได้ มีที่พัก อาหาร และเบี้ยเลี้ยงครบ ศูนย์ฯอุดรต้องวาง road map ว่าจะมีแผนปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร” ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในการประชุม

ในขณะที่อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯอุดร และอาจารย์สุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ขานรับพร้อมซักซ้อมความเข้าใจกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่างช้าในสองปีนี้จะต้องเห็นถนนแห่งความสำเร็จเกิดขึ้น ซึ่งทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจผลักดันอย่างเต็มที่ เราจะเดินไปด้วยกัน Hand in Hand, Sholder to Sholder and We will never walk alone. The success is waiting for us at the end of thr road. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวในที่สุด