การรับสมัครเข้าศึกษา


สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เปิดสอน 2 สาขา คือ

1. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


ระบบ TCAS สมัครที่ www.reg.ssru.ac.th ได้แล้ววันนี้

รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 วันที่ 1 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560

รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 วันที่ 22 ธ.ค. 2560 - 14 ก.พ. 2561

รอบโควต้า วันที่ 1 ธ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561

รอบรับตรงร่วมกัน วันที่ 9 - 13 พ.ค. 2561

รอบแอดมิดชัน วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2561

รอบรับตรงอิสระ วันที่ 25 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561หลักฐานและเอกสารสำหรับรายงานตัวนักศึกษา

กรณีสอบผ่านสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์เรียบร้อยแล้ว

ให้เข้าไปกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และปริ๊นท์มาส่งในวันรายงานตัว พร้อมหลักฐานต่อไปนี้

1. ใบประวัติตามที่กรอกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตข้างต้น

2. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

โดยผู้สมัครต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
ค่าสมัครเรียน350 บาท
ค่ามอบตัวแรกเข้า5,350 บาท
      * สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ14,500 บาท
           - ค่าออกทริปฝึกประสบการณ์
2,700 บาท
รวม
17,000 บาท
      * สาขาการจัดการโลจิสติกส์15,500 บาท