แผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศระยะ5ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563


แผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศระยะ 5ปี 

(พ.ศ.2560-2564)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวโหลดเอกสารที่นี่เล่มแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ2563.pdf