คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท


คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ดาวโหลดเอกสารที่นี่ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf