หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 11:45:50

สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ “อธิการบดีย้ำขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2652 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 5 คน

โดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ซึ่งมีบุคลากรใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ จำนวน 127 คน

อธิการบดีได้กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางการบริหารองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม และเป็นมหาวิทยาลัยเอตะทัคคะนานาชาติต่อไป

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เข้ารับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

การจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ทุกคนได้รับทราบนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงสร้างองค์กร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ สวัสดิการ การพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยกรรมในการปฏิบัติงานและสามารถไปปรับใช้ในการดำเนินงานชีวิตอีกด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

Cr. อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน,
ชุดสูท
และข้อความ

ในภาพอาจจะมี
1 คน, โทรศัพท์
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
11 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
7 คน,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม