หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > สวนสุนันทาประชุมบุคลากร ประจำปี 2562
สวนสุนันทาประชุมบุคลากร ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 11:25:27

สวนสุนันทาประชุมบุคลากร ประจำปี 2562
อธิการบดีย้ำ "ต้องสร้างความแตกต่างอย่างแข็งแกร่งและเป็นมืออาชีพทุกด้าน"

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยถ่ายทอดผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

ซึ่งในภาคเช้า จะเป็นในส่วนของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และในภาคบ่ายจะเป็นในส่วนของฝ่ายวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

โดยอธิการบดี ได้กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ในสถานการณ์การปัจจุบันที่มีการแข่งขันการรับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ต่างต้องเร่งสร้างความแตกต่าง เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านพ้นสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญในปัจจุบันให้อยู่รอดไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องอาศัยงานบริการเป็นสิ่งสำคัญ และต้องมีการปรับเปลี่ยนในทุกด้าน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความแข็งแกร่งและทำงานอย่างมืออาชีพ จึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุดในทิศทางเดียวกันได้ต่อไป"

ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายเรื่อง "มหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรในยุค อว." ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากร และการบรรยายเรื่อง ความสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่การเป็นเอตทัคคะนานาชาติ โดย ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผอ.สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นวิทยากร รวมถึง การบรรยาย เรื่อง "การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ,
สำนักงาน,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม