หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส62
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส62

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-11 10:14:08

วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส62 โดยมีคณาจารย์ วิทยากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับการเรียนแบบใหม่ และเป็นการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านการเรียน จึงได้กำหนดให้มีโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามนโยบายในการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี