หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > สสว.จับมือสวนสุนันทาอบรม SME on line
สสว.จับมือสวนสุนันทาอบรม SME on line

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-08-21 13:27:14

สสว.จับมือสวนสุนันทาอบรม SME on line

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควงคู่อาจารย์ยงยุทธ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เปิดอบรมโครงการพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี2562 หรือ SME on line โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ มือใหม่เริ่มขาย on line เทคนิคและเครื่องมือ Digital marketing เปิดร้าน on line shopee เพิ่มยอดขายด้วย face book และเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าด้วย Sale Page ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

โครงการ SME on line ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิคส์ สำหรับ SMEs ขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

“การอบรมครั้งนี้แบ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่มีร้านค้า on line 2.กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีร้านค้า on line แล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ 3.กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ ภายหลังการอบรมแล้วเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการ SME จะมีรูปแบบการบริหารจัดการตลาด on line ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน” ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด