หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เคารพธงชาติ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เคารพธงชาติ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-05 11:45:45

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

เคารพธงชาติ เทิดทูนชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์

     วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงชาติและเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อน้อมรำลึกเทิดทูนและรักษาไว้ 3 สถาบันสำคัญของชาติ ในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทย และบรรพบุรุษไทยที่ทรงดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยให้ชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นตราบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตามที่จังหวัดอุดรธานี มีดำริให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ ในทุกวันจันทร์เริ่มสัปดาห์ทำงาน ในการธำรง เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง 3 สถาบันสำคัญของชาติ ดังความหมายของสีธงชาติไทยที่ปรากฏ กล่าวคือ  สีแดงหมายถึงชาติ  สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ความมีวินัยและความเป็นระเบียบ จากนั้นนายสุพัฒน์ สมสุข รองศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวขอบคุณที่ช่วยกันปฏิบัติงานรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าเสาธงศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา