หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-06-20 11:34:30

      เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยกระดับฝีมือ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อดีตนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) พร้อมคณะร่วมเป็นคณะกรรมการทดสอบในครั้งนี้