หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 10:05:21

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการหารือในประเด็นการกำหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
www.udon.ssru.ac.th
www.facebook.com/ssruudonthani