คณาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอาจารย์เอกชัย  สีทำมา  (หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)                                                                
ปริญญาโท     : ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ปริญญาตรี    : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
เว็บไซต์ส่วนตัว   : http://www.elfhs.ssru.ac.th/ekkachai_si/
E-mail    :  ekkachai.si@ssru.ac.th


อาจารย์ธนดล อามาตพล                                               
ปริญญาโท     : บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2547
เว็บไซต์ส่วนตัว   :
E-mail    : 


อาจารย์วรกฤต ชื่นจิตต์                                                 
ปริญญาโท     : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
เว็บไซต์ส่วนตัว   :
E-mail    : worakrit.ch@ssru.ac.th


อาจารย์ศุภวรรณ ทองแท้                        
ปริญญาโท     : ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2563
ปริญญาตรี    : บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2552
เว็บไซต์ส่วนตัว   :
E-mail : supawan.th@ssru.ac.thอาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ                                                 
ปริญญาโท     : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
ปริญญาตรี    : บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
เว็บไซต์ส่วนตัว   :
E-mail : teerarat.am@ssru.ac.th